Screen Shot 2020-01-09 at 10.19.37 AM

Do you feel like you’re pushing through life?